Inbjudan till Årsmötet för båtklubben den torsdagen den 5 mars i nya klubbhuset

Välkommen till årets Årsmöte i klubbhuset den torsdagen den 5 mars

Kaffe serveras från kl 18.30, mötet börjar kl 19.00

Majoriteten av handlingarna finns nu tillgängliga via den här länken, material till årsmötet

Resterande material kommer att publiceras så fort som möjligt.

Kallelse och förslag till dagordning finns via länken ovan.

Kameraövervakning på ÅSS

Övervakning sker i brottsförebyggande syfte

Årstavikens Segelsällskap har under de senaste åren sett en ökad frekvens av inbrott och skadegörelse i nya klubbhuset och i medlemmarnas båtar. För att förebygga och utredda brott och stölder har styrelsen beslutat att kameraövervaka vårt inhängande område under både sommar och vintertid.

Båtklubbens styrelse åberopar intresseavvägning som rättslig grund för att kameraövervaka klubbhuset, bryggudden och bryggorna då vi anser att behovet av att förebygga skadegörelse och inbrott väger tyngre än det integritetsintrång det medför. Skyltar som informerar om kameraövervakningen har satts upp i anslutning till ingångsgrind och i klubbhuset.

Lagring av bildmaterial görs lokalt av klubben enligt dessa riktlinjer:

  • Bildmaterialet lagras i maximalt 7 dagar. Spelas därefter över med automatik.
  • Bildmaterialet är endast tillgängligt för av styrelsen utsedda representanter i klubben enligt nedan
  • Materialet ska endast granskas av dessa representanter vid misstanke om brott och/eller skadegörelse och kunna lämnas vidare till polisen vid ev brottsutredning.
  • Bildmaterialet ska inte användas i något annat syfte. Realtidsövervakning sker ej.

Har du frågor eller synpunkter kring båtklubbens kameraövervakning kan du kontakta klubben via mailadress vakten@åss.nu eller direkt till någon av de representanter som styrelsen utsett:

  • Martin Miljeteig  076-1006410 (Ordförande)
  • Johan Sjöö Svanestrand 0707390629 (vaktchef)
  • Hans Loewy 070-5425680 (Vice ordförande)